Zebranie

W dniu 18.11.2019 złożyłem do Rady Miejskiej oficjalną skargę dotyczącą zebrania w Węgrzcach Wielkich oraz wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych celem dokonania zmian w statutach sołeckich oraz ujednolicenie tekstu statutów.

TREŚĆ SKARGI DO RADY MIEJSKIEJ NA SOŁTYS WĘGRZC WIELKIECH (OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZWOŁANIE I PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA)

Węgrzce Wielkie, 18.11.2019 r.

Bartłomiej Krzych

Rada Miejska w Wieliczce
ul. Powstania Warszawskiego 1, pok. nr 3

Skarga na Sołtys Węgrzc Wielkich

Niniejszych składam skargę na Panią Sołtys Węgrzc Wielkich, Panią Krystynę Lesiecką z następujących powodów:

  1. W dniu 2.11.2019 o godz., 15:41 poinformowałem telefonicznie Panią Sotłys o chęci pilnego złożenia wniosku o zebranie wiejskie z 15 podpisami mieszkańców Węgrzc Wielkich, który miałem gotowy.  Pani Sołtys w tej rozmowie powiedziała, że jest w domu i mogę go przywieźć. Niezwłocznie pojechałem jej go osobiście dostarczyć. Jednak o godz. 15:46, czyli 5 minut później, kiedy byłem już w drodze (2 min od jej domu), Pani Sołtys oddzwoniła, że jednak musi nagle wyjść, i żebym zadzwonił następnego dnia po godz. 12.00. Tak też zrobiłem, lecz Pani Sołtys nie odbierała, ani nie odpisywała na SMS przez kolejny dzień, przez co uniemożliwiła mi złożenie wniosku. W końcu przekazałem wniosek jednemu z radnych sołeckich by przekazał ten wniosek Pani Sołtys, jednak rzekomo nie został on uznany, a Pani Sołtys zwołała zebranie rzekomo na wniosek Rady Sołeckiej. Faktem jest, iż spełnione zostały wszystkie czynności niezbędne do złożenia wniosku o zebranie wiejskie z inicjatywy mieszkańców, jednak Pani Sołtys odmówiła jego przyjęcia.
  2. W dniu 12.11.2019 odbyło się zebranie wiejskie w Węgrzcach Wielkich sprawie, o której wnioskowałem wraz z 15 mieszkańcami Węgrzc Wielkich – sprzedaży działki będącej mieniem gminnym sołectwa Węgrzce Wielkie.
    Na zebraniu tym (na które przyszła rekordowa liczba osób – ok. 120-150 mieszkańców Węgrzc i okolic) miało miejsce szereg nieprawidłowości formalno-prawnych:

– nie odbyło się głosowanie sprawie przyjęcia porządku obrad ani w sprawie uzupełnienia porządku obrad (był jeden wniosek, który został autorytarnie odrzucony przez prowadzącą bez głosowania, obiecując poruszenie go w wolnych wnioskach, do czego nie doszło)

– nie odbyło się głosowanie w sprawie zatwierdzenia wyboru protokolanta

– doszło do skandalu, ponieważ nie pozwolono mi zabrać głosu (jako gościowi), mimo iż prosili o to obecni na sali mieszkańcy Węgrzc Wielkich, a nawet kiedy jeden z mieszkańców przekazał mi mikrofon mówiąc, że oddaje swój głos mnie, to chciano zabrać mi ten mikrofon i musiałem z nim uciekać po sali (a przed zebraniem zgłosiłem  Pani Sołtys, Radnej Sołeckiej Ewie Ptasznik w obecności Pana Radnego Powiatowego Łukasza Sadkiewicza, chęć zabrania głosu z pytaniem czy mieszkańcy mają to zgłosić do porządku obrad, czy wystarczy, że poproszą – uzyskałem odpowiedź, że nie ma potrzeby uzupełniania porządku obrad i że jak mieszkańcy będą chcieli to dostane głos).

– odmówiono przyjęcia do protokołu treści mojego wystąpienia oraz przedstawionych w nim projektów uchwał, o których mówiłem w moim wystąpieniu (które wygłosiłem chaotycznie uciekając z mikrofonem)

– po moim wystąpieniu, Pani Ewa Ptasznik, Radna Sołecka prowadząca zebranie z upoważnienia Pani Sołtys, zarzuciła mi publicznie kłamstwa i manipulacje, mając na celu zdyskredytowanie mojej osoby w celu utraty zaufania społecznego i wpłynięcie na postawę mieszkańców podczas głosowania w sprawie sprzedaży mienia.

– zebranie wiejskie zostało przerwane decyzją prowadzącej, wbrew woli niektórych mieszkańców i ma być kontynuowane za miesiąc w dniu 12.12.2019, co również odbyło się bez głosowania, a datę kontynuacji zebrania Pani Prowadząca ustaliła autorytarnie, mimo iż Sali padała propozycja  13.12.2019.

Statuty sołeckie nie przewidują przerw w zebraniach wiejskich ani głosowań przez aklamację (co wydaje się niedopuszczalne zwłaszcza w sytuacji, gdy na zebraniu obecna jest duża ilość gości – osób nieuprawnionych do głosowania). Co więcej należy mieć na uwadze, że zebrania wiejskie nie obradują w stałym składzie, zatem na drugiej części zebrania będą osoby inne niż na pierwszej części. Powstaje pytanie, które osoby powinny widnieć na liście obecności. Czy lista obecności z 1. Części zebrania będzie aktualna? Co z ludźmi którzy chcieli zagłosować w dniu 12.11.2019 a nie będą mogli być na zebraniu 12.12.2019. Czy osoby nowe, które przyjdą na zebranie w dniu 12.12.2019 będą mogły brać udział w głosowaniu?

Podsumowując:

Pani Sołtys złamała zapis par. 10 ust 5. statutu sołectwa Węgrzce Wielkie:
Sołtys nie może odmówić zwołania zebrania z inicjatywy mieszkańców
(odmówiła przyjęcia wniosku mieszkańców o zwołanie zebrania wiejskiego)

Na zebraniu wiejskim w dniu 12.12.2019 zostały złamane następujące przepisy statutu sołectwa:

Par. 8 ust. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali na terenie sołectwa, oraz zaproszeni goście.
(odmówiono mi udzielenia głosu ani nie poddano pod głosowanie propozycji mieszkańców o udzielenie mi głosu)

Par. 11 ust. 4. Porządek obrad przyjmuje Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego Zebranie, uwzględniając zgłoszone wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
(nie odbyło się żadne głosowanie co do porządku obrad – oszukano mieszkańca, który zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad)

Par. 11 ust. 5. Obsługę oraz protokołowanie Zebrania prowadzi osoba wybrana przez Zebranie lub wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. W braku takich osób czynności te wykonuje osoba upoważniona przez Sołtysa.
(nie odbyło się głosowanie zatwierdzające osobę protokolanta)

Par. 11 ust. 9. Protokół Zebrania Wiejskiego jest dostępny do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, gdzie winien być dostarczony w terminie 7 dni od dnia Zebrania Wiejskiego. 
(protokół z Zebrania Wiejskiego nie został dostarczony, ponieważ doszło do nieuzasadnionego przepisami przerwania zebrania, stwierdzonego autorytarnie przez prowadzącą, bez głosowania)

Dodatkowo, prowadząca zebranie Pani Ewa Ptasznik dokonała zniesławienia mojej osoby w rozumieniu art. 212 kodeksu karnego.

Na zebraniu obecni byli Pan Z-ca Burmistrza P. Krupa, sekretarz A.Panuś, radni miejscy: P. Ptak, K. Krochmal, G. Sendorek oraz powiatowi E. Ptasznik i Ł. Sadkiewicz – mogą poświadczyć powyższe.

Proszę o pilne rozpatrzenie Skargi, ponieważ społeczność sołectwa Węgrzce Wielkie stoi przed trudną, historyczną decyzją dotyczącą sprzedaży ogromnej działki wiejskiej w nowej strefie gospodarczej, a taka decyzja powinna zostać podjęta na poprawnie zwołanym i przeprowadzonym zebraniu wiejskim w okolicznościach nie budzących najmniejszych wątpliwości prawnych.

Bartłomiej Krzych

Załączniki:
Kopia wniosku mieszkańców o zebranie
Film dowodowy na stronie www.panbartek.pl/zebranie

Obraz może zawierać: tekst

Treść banera na aucie.

Reakcja Rady Sołeckiej na zarzuty przeprowadzenia zebrania niezgodnie z przepisami:

Tu tekst mojego wystąpienia, które Pani Ewa Ptasznik uznała za manipulacje i stek nieprawdziwych rzeczy, będących nie na temat zebrania…

Obraz może zawierać: tekst