Wniosek do Prezydenta o referendum w sprawie przyśpieszonej polityki klimatycznej UE w Polsce

Poniżej treść do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o rozpatrzenie wniosku o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wprowadzania przyśpieszonej polityki klimatycznej UE w Polsce:

Wieliczka, 12 kwietnia 2023 r.

Wniosek do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

o zarządzenie referendum ogólnokrajowego

w sprawie wprowadzenia przyśpieszonej polityki klimatycznej UE

Niniejszym zwracamy się do Prezydenta RP z wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wprowadzania przyśpieszonej polityki klimatycznej UE w Polsce i przedkładamy propozycję pytania referendalnego::

Czy jest Pan/Pani za wprowadzaniem w Polsce polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zmierzającej  do eliminacji energii z węgla i gazu, aut spalinowych oraz starszych budynków, a także do wielu ograniczeń w rolnictwie, w celu przyśpieszonej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030?

UZASADNIENIE

Ustawa o referendum ogólnokrajowym w art. 60 daje prawo Prezydentowi RP, za zgodą Senatu RP, zarządzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa. Z takiego uprawnienia skorzystał w 2015 roku poprzedni Prezydent RP, Pan Bronisław Komorowski.

Sprawą niewątpliwie ważną dla kraju jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej, co do której w Polsce, delikatnie mówiąc, od dawna nie ma jednomyślności. Dodatkowo, 14 marca 2023 r. Parlament Europejski zagłosował za podniesieniem poprzeczki w zakresie redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 30% do 40% w porównaniu z poziomem z 2005 roku. Rozporządzenie to ponad dwukrotnie zwiększa wymogi redukcji gazów cieplarnianych dla Polski względem poprzednich wymogów[1], przy czym jak wiemy rola Polski w ociepleniu klimatu jest znikoma.

Tzw. „walka o klimat” może doprowadzić do zubożenia polskiego społeczeństwa oraz ograniczenia swobód i wolności obywatelskich poprzez m.in. zakaz kotłów węglowych i gazowych, zakaz aut spalinowych (uchwalane obecnie w miastach tzw. strefy czystego transportu) oraz ograniczenia handlu budynkami, które nie mają certyfikatów energetycznych. Na polityce klimatycznej UE ucierpieć może, również polskie rolnictwo, które już obecnie przeżywa kryzys związany z nielimitowanym importem z Ukrainy, na co przyzwala UE. Część polskiego społeczeństwa i klasy politycznej uznaje jednak walkę o klimat jako priorytet. Referendum pomogłoby rozstrzygnąć te kwestie.

W liście do Pawła Kukiza z 7 lipca 2020 roku (załącznik) Pan Prezydent przyznał, że Polacy powinni uzyskać większe możliwości bezpośredniego decydowania o sprawach państwa i wpływania na politykę oraz że powinno się ożywić instytucję referendum. Wielu Pana wyborców uwierzyło w te słowa.

Jeśli nie jest Pan przekonany co do słuszności referendum, to czy jest Pan w stanie zadeklarować skierowanie projektu postanowienia o zarządzeniu referendum w/w sprawie do Senatu w ciągu miesiąca od złożenia do Pana Prezydenta petycji popartej przez pół miliona Polaków (również nieletnich, bo to dotyczy ich przyszłości), którzy podadzą imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania i podpis lub petycji elektronicznej za pomocą stworzonego w tym celu formularza internetowego na Pana stronie www.prezydent.pl?

Będziemy wdzięczni za niezwłoczną odpowiedź.


[1] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180208STO97442/ograniczanie-emisji-gazow-cieplarnianych-w-ue-krajowe-cele-na-2030-r

Wersja PDF wniosku:

Wersja PDF listu z wnioskiem