Listy do sołtysów i przewodniczących osiedli w sprawie inicjatywy referendum

25 lutego 2020 zostały wysłane pocztą tradycyjną listy do 27 sołtysów i przewodniczących osiedli, których dane adresowe były podane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieliczka.

Do każdego listu zostały dołączone 5 kart podpisów.

Treść listu poniżej:

Strumiany, 22.01.2021

Pragnę poinformować, iż jako grupa mieszkańców rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie odwołania Artura Kozioła z funkcji burmistrza. Chcemy, by mieszkańcy wypowiedzieli się przy urnach, czy nadal wyrażają poparcie dla obecnego burmistrza. Referendum w demokracji jest czymś naturalnym, a środek kadencji to dobry moment, by powiedzieć sprawdzam, zwłaszcza, że jest wiele ku temu powodów. Przesyłam materiały informacyjne oraz karty podpisów, zachęcam również do kontaktu telefonicznego lub e-mailem. By referendum się odbyło, do końca lutego musimy zebrać 5000 podpisów. Zbiórka podpisów przeciwko podwyżce opłat za śmieci, którą w 8 dni podpisało 3900 osób, wskazuje, że jest to realne.

Skąd ta inicjatywa? Nasze pełne uzasadnienie zawarte jest na plakatach i ulotkach oraz stronie internetowej www.panbartek.pl/referendum. Głównymi powodami utraty zaufania jest arogancja władzy i niegospodarność objawiająca się coraz wyższymi opłatami w naszej gminie, które są jednymi z najwyższych w regionie. Mimo, iż ponosimy tak wysokie opłaty, a gmina jeszcze dopłaca do ścieków i śmieci z naszych podatków, sytuacja finansowa zakładu komunalnego jest fatalna. W roku 2019 strata ZGK wyniosła 3,6 mln zł, a nierozliczone straty z lat ubiegłych wyniosły 4,8 mln zł. W opinii biegłego rewidenta sprawdzającego finanse ZGK w Wieliczce za 2019 rok, na stronie 2 widnieje zapis, iż „sytuacja finansowa może stanowić zagrożenie utraty płynności finansowej Spółki i świadczy o istotnej niepewności, co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności”. Na tle zakładów komunalnych innych gmin, sytuacja wielickiego ZGK razi w oczy, ponieważ niemal wszystkie zakłady okolicznych gmin są rentowne mając znacznie mniejsze zadłużenie oraz spore zasoby pieniężne.

W uproszczeniu można powiedzieć, że wielicki zakład komunalny jest na skraju bankructwa, co oczywiście się nie stanie, ponieważ gmina z naszych podatków zawsze może pokryć straty i zasilić zakład w gotówkę. Trzeba jednak mieć świadomość, że odbywa się to kosztem budowy i remontów infrastruktury, np. dróg, chodników, remontów szkół i przedszkoli. Zakład komunalny powinien być rentowny i generować zyski, które następnie będą inwestowane w rozwój czy wymianę infrastruktury, tak jak to się dzieje w innych gminach. Dalsza niegospodarność będzie prowadziła do kolejnych podwyżek opłat lub ciągłego dotowania zakładu komunalnego z naszych podatków, które przeznaczone powinny być na inne cele. Fatalna kondycja finansowa ZGK nie przeszkadza burmistrzowi w zatrudnianiu dwóch prezesów w zarządzie, z których każdy kosztuje nas ok 170 tys. rocznie.

Oczywiście burmistrz tłumaczy podwyżki opłat tym, że wszędzie one są, wybiórczo podając ceny śmieci w gminach, gdzie są one najwyższe, a nie wspominając o wielu gminach w Małopolsce, gdzie opłaty za śmieci wynoszą mniej niż 20 zł od osoby, a nawet  11,50 od osoby (gmina Dębno koło Brzeska, Małopolska). Nie wspomina również o tym, że gminy mające wyższą stawkę za śmieci niż Wieliczka, ustaliły również znacznie wyższe ulgi za kompostownik, np. Gmina Wielka Wieś – 8 zł, Kraków, Gdów – 4 zł, Zabierzów, Zielonki Skawina – 3 zł. W Wieliczce jest to tylko 1 zł – choć póki co wielu mieszkańców nawet o tym nie wie, bo nie przeprowadzono akcji informacyjnej.

Nasz wielki niepokój budzi też nagła decyzja rozbudowy gminnej przychodni o „niby-szpital”. Pod koniec roku został ogłoszony przetarg, a w najbliższych dniach poznamy oferty wykonawców. Naszym zdaniem ogłoszenie przetargu na tak kosztowną inwestycję w tym miejscu, w całości na kredyt, bez konsultacji społecznych i rzetelnych analiz finansowych, przy sprzeciwie personelu medycznego, jest nieodpowiedzialnym zachowaniem, które trzeba zatrzymać. Forsowanie tej rozbudowy na siłę może spowodować organizacyjny chaos w przychodni na ul. Szpunara, której funkcjonowanie już obecnie jest dalekie od oczekiwań mieszkańców, a ponadto obarczyć gminny budżet ogromnymi kosztami utrzymania w przyszłych latach.

Zwracam się do Państwa jako przedstawicieli mieszkańców o zapoznanie się z naszą argumentacją, zrozumienie naszych motywów działania oraz wsparcie tej inicjatywy, ponieważ kontynuacja nieodpowiedzialnych i niegospodarnych działań burmistrza i jego otoczenia, prędzej czy później uderzy w nas, mieszkańców. Jeśli nie wyższymi opłatami, to brakiem budowy czy modernizacji infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej, na które mieszkańcy czekają wiele lat.

Niniejsze pismo przesyłane jest do Sołtysów i Przewodniczących Osiedli, których adres widnieje na stronach BIP Miasta i Gminy Wieliczka, a koszty ich wysyłki pokryte są z prywatnych pieniędzy komitetu referendalnego.

Bartłomiej Krzych ze Strumian – pełnomocnik grupy mieszkańców – inicjatora referendum

Odpowiedź do burmistrza w kwestii “sprostowania nieprawdziwych informacji” przez komitet referendum

W dniu 4 lutego, na skutek kolejnych 4 pism poleconych, została droga mejlową został wysłana do burmistrza poniższa pisemna odpowiedź.

Nagranie z odpowiedzi w formie 20 minutowej prezentacji pod urzędem jest dostępne na stronach redakcji Glos24, w poniższym linku:
https://glos24.pl/referendum-w-wieliczce-bartlomiej-krzych-chcemy-zeby-urzad-sprostowal-swoje-informacje

Strumiany, 02.02.2021

Bartłomiej Krzych

kontakt@panbartek.pl

Sz. P. Artur Kozioł

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA KOMITETU REFERENDUM NA ZARZUTY BURMISTRZA WIELICZKI O CELOWE WPROWADZANIE MIESZKAŃCÓW W BŁĄD PRZEZ KOMITET.

Panie Burmistrzu!

W odniesieniu do kolejnych 4 pism poleconych, otrzymanych przeze mnie w dn. 01.02.2021, będących „niby odpowiedziami” na moje 4 wnioski o udzielenie informacji publicznej, a w praktyce kolejnymi wezwaniami do sprostowania informacji dotyczących referendum, informuję co następuje.

Wysłane 4 wnioski o udzielenie informacji z dn. 12.01.2021 są indywidualną, osobną sprawą jednego obywatela, a nie grupy mieszkańców, będącej inicjatorem referendum. O ile rozumiem, że odpowiedzi na zapytania dotyczące ścieków wymagają czasu, o tyle zapytanie dotyczące wody pitnej dotyczyło sprawy, która powinna być urzędowi znana bez większych przygotowań. Brak udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uważam za pójście na łatwiznę i naruszenie przepisów.

Co do kolejnego, trzeciego już pisemnego wezwania do sprostowania informacji dotyczących referendum, zwracam uwagę, iż pismo z dnia 5.01.2021 nie jest żadnym wnioskiem, a jedynie powiadomieniem o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Ewentualny wniosek o przeprowadzenie referendum, po uzbieraniu wymaganej ustawą ilości podpisów, zostanie złożony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II, który jest „organem wiodącym” w sprawach odwołania organów samorządu terytorialnego. Dziękuję zarazem za wysłanie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia oraz informację o ilości mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Zwracam również uwagę, iż wedle art. 12 ustawy o referendum lokalnym w/w powiadomienie nie wymaga własnoręcznych podpisów osób będących w grupie mieszkańców – choć dla podtrzymania zwyczaju takie własnoręczne podpisy oryginalne zostały złożone na powiadomieniu do komisarza wyborczego, a kserokopia została złożona do burmistrza. Zaznaczam, że obydwa wymagane prawem powiadomienia były własnoręcznie podpisane przez pełnomocnika inicjatora referendum. Wspomniany art. 12 nie wymaga również dołączenia uzasadnienia do zawiadomienia, lecz i ono zostało z grzeczności dołączone zarówno w zawiadomieniu do komisarza jak i burmistrza.

Art. 13 ustawy o referendum wymaga od inicjatora referendum (w naszym przypadku grupy 12 mieszkańców) podania, na swój koszt, do publicznej wiadomości informacji zawierającej przedmiot zamierzonego referendum, pytanie referendalne oraz uzasadnienie odwołania. Obowiązek ten wypełniamy poprzez plakaty, ulotki oraz informacje na stronie www.panbartek.pl. Dodatkowo, postaraliśmy się, by w miarę możliwości karty podpisów zawierały również informacje, wymagane przez art. 13 – aby każdy podpisujący mógł się bez problemu zapoznać z inicjatywą pod jaką się podpisuje.

Ustawa o referendum lokalnym nie definiuje co powinno zawierać uzasadnienie. Jest czymś naturalnym i oczywistym, iż zarzuty inicjatora referendum będą negowane przez burmistrza, którego chce się odwołać. Zatem uzasadnienie inicjatywy referendum może być subiektywne i sprzeczne z tym, co burmistrz uważa za słuszne, co nie jest żadnym naruszeniem prawa. Co więcej, uzasadnienie mogłoby zawierać informacje krytykujące na przykład cechy osobowe wizerunku lub charakteru burmistrza lub nawet negatywne epizody z życia prywatnego, publicznego czy politycznego, o ile oczywiście byłyby one prawdziwe. W naszym uzasadnieniu skupiliśmy się jedynie na krytyce działań które są bezpośrednio lub pośrednio w kompetencji burmistrza, dotyczących głównie tej kadencji.

Zarzuty wobec burmistrza, będące uzasadnieniem naszej inicjatywy referendalnej, zostały ujęte w 5 punktach, w którym każdy został poparty przykładami. Pierwszym, podstawowym zarzutem są rosnące opłaty w Wieliczce do poziomów wyższych średnio o ok 20% niż w sąsiednich gminach, np. w Krakowie. Przedstawione przez nas koszty życia zostały wyliczone na grudzień z najwyższą starannością i rzetelnością według tych samych zasad dla wszystkich gmin. Zatem nie uwzględnialiśmy dopłat z podatków do ścieków zarówno w Wieliczce, jak i innych gminach. Prezentowana przez urząd tabela kosztów, wykonana na styczeń, nawet przy uwzględnieniu dopłat gminy Wieliczka do ścieków, gdyby była policzona rzetelnie, również stawiałaby Wieliczkę na 1 miejscu tego rankingu (dla Wielkiej Wsi w styczniu są niższe stawki za wodę i ścieki niż użyto w tabeli). Zwłaszcza gdyby ujęto ulgi na kompostownik, które z mocy ustawy od stycznia wszystkie z analizowanych 10 gmin wprowadziły.

Drugim, równie ważnym zarzutem co pierwszy, jest zadłużanie gminy na nieprzemyślane inwestycje. Te inwestycje zostały przez nas wymienione w uzasadnieniu. Jedną z nich jest decyzja o rozbudowie przychodni na ul. Szpunara, w całości na kredyt ok 14 mln zł. Dowodów na to, iż jest to nieprzemyślana decyzja można by podać wiele, ale wystarczy chyba to, że w trakcie przetargu zmieniono nazwę inwestycji. Jak widać burmistrz sam nie wie co chce zbudować i po co. Należy zaznaczyć, że oczekiwania mieszkańców co do przychodni na ul. Szpunara są zupełnie inne, niż rozbudowa. Brakuje tam przede wszystkim parkingów oraz personelu, który w należyty sposób obsługiwałby pacjentów i odbierał telefony.

Trzecim punktem jest zaniedbanie ładu przestrzennego i infrastruktury. W tym temacie można by wiele pisać. To co zrobiono w miejscowym planie obszaru B (sołectwa) w 2016 roku, to coś niewiarygodnego. Planowanie tak intensywnej zabudowy na terenach, gdzie nie ma zupełnie infrastruktury, w oderwaniu od ustaleń studium, jest czymś skrajnie nieodpowiedzialnym. O zaniedbanej infrastrukturze można by pisać godzinami, jednak w naszej opinii wystarczy zupełny brak infrastruktury rowerowej w mieście i sołectwach, a przecież przed wyborami gwarantowano 25 km tras rowerowych do końca 2019 roku.

Czwarty punkt to brak troski o zdrowie mieszkańców i środowisko. Skażenie wody w lipcu 2020 otworzyło mieszkańcom oczy na to, jak często badana jest woda w wodociągu. Większość mieszkańców do tej pory nie potrafi uwierzyć, że gmina oszczędza na badaniach wody pitnej nie przeprowadzając czasem żadnego badania przez miesiąc. Wylewanie się ścieków do potoków całymi dniami jest udokumentowane protokołami z kontroli WIOŚ, czego dowodem jest również to, że ZGK musiało zlikwidować nielegalne ujście ścieków do potoku Węgrzcanka w Węgrzcach Wielkich.

Piąty punkt, czyli brak poszanowania praw obywatelskich, jest w pełni zasadny. Regulamin budżetu obywatelskiego został złamany zarówno w 2019 roku, kiedy nie wykonano ścieżki spacerowej w Strumianach, jak i w 2020 roku, kiedy nie przeprowadzono glosowania nie wyłoniono zadań, które powinny się znaleźć w projekcie uchwały budżetowej. Dodatkowo pragnę zauważyć, iż skarga na zastępcę burmistrza, Pana Piotra Krupę, reprezentującego na sesjach burmistrza, została uznana za bezzasadną nie przez Radę Miejską, ale przez sekretarza gminy, który też reprezentuje burmistrza. A skarga ta była ewidentnie zasadna.

Podsumowując, po przeanalizowaniu zarzutów wobec burmistrza, które są zarazem uzasadnieniem naszej inicjatywy przeprowadzenia referendum, pozostajemy na stanowisku, że są one wystarczająco sprecyzowane, zasadne, oparte na faktach i w żadnym przypadku nie wprowadzają mieszkańców w błąd.

Pragnę na koniec zaznaczyć, iż w dniu 27.01.2021 pod magistratem odbyła się prezentacja wyjaśniająca nasze zarzuty wobec burmistrza, a dzień wcześniej drogą e-mailową zostało wysłane zaproszenie na tę prezentację. Podczas tej prezentacji zostało ukazane, że mimo wyższych opłat za usługi komunalne w Wieliczce, wielicki zakład komunalny jest na skraju bankructwa, podczas gdy w innych gminach o niższych opłatach, zakłady komunalne są rentowne. Opinia biegłego rewidenta z badania finansów ZGK za rok 2019 na stronie nr 2 stwierdza, iż spółce grozi utrata płynności finansowej oraz istnieje niepewność co do kontynuacji działalności spółki. Polecam uwadze załączone na ostatniej stronie tabele, które były przedstawiane publicznie na prezentacji pod urzędem.

Niestety burmistrz ani nikt z przedstawicieli urzędu nie pojawił się na naszej prezentacji, którą celowo zrobiliśmy pod urzędem, aby ułatwić Państwu udział. Dowodzi to jedynie temu, że nasze postulaty są zasadne, a burmistrz boi się konfrontacji i dyskusji na argumenty oraz woli prowadzić nieuczciwe praktyki dyskredytujące obywatelską inicjatywę zbiórki podpisów pod referendum.

Jako pełnomocnik inicjatora referendum zwracam się z prośbą o sprostowanie błędnych danych zawartych w tabeli kosztów życia upublicznianych przez urząd oraz zaprzestanie nieuczciwych praktyk, które dyskredytują grupę mieszkańców i mają na celu ograniczenie wolności słowa i korzystania z praw obywatelskich.

Referendum w demokracji jest czymś normalnym, z czym władza samorządowa powinna się liczyć, zwłaszcza jeśli nie dotrzymuje obietnic wyborczych, zadłuża gminę na niekonsultowane i nieprzemyślane inwestycje oraz drastycznie podnosi opłaty i podatki.

Bartłomiej Krzych

Pełnomocnik inicjatora referendum

w sprawie odwołania Artura Kozioła

z funkcji burmistrza Wieliczki

P.S. Wysyłanie do mnie 4 osobnych listów poleconych w podobnej sprawie, w ciągu jednego dnia, jest naciąganiem gminy na niepotrzebne koszty oraz kolejnym dowodem na niegospodarność.

DANE KOMITETU REFERENDUM

DANE BURMISTRZA

DANE KOMITETU REFERENDUM