uchwala-smieciowa

Koncepcja uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowania odpadami.
Wzorowana na uchwale Gminy Krynica Morska, (woj. pomorskie) z dnia 5 grudnia 2018, uchwale gminy Lesznowola (woj. mazowieckie) z dnia 15 stycznia 2019 r. oraz uchwale gminy Milanówek z dnia 1 kwietnia 2019 r.

§ 1.

1. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach:

1) zamieszkałych,

2) zamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

3) nie zamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

jest iloczyn zużytej wody i stawki opłaty określonej w § 2.

2. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane średnioroczne zużycie wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny, z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej. Wyłączenie wody odrębnie opomiarowanej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zalegalizowania podwodomierza przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

3. Za minimalne zużycie wody dla 1 osoby w gospodarstwie domowym przyjmuje się 2 m³ miesięcznie.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 23,00 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany).

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 11,50 zł za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.

3. Stawkę wymienione w ust. 2 obniża się o 0,50 zł za każdą osobę zamieszkałą na danej nieruchomości, widniejącą w spisie mieszkańców gminy.

4. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769) oraz gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz. 60).

5. Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł od stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

6. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być niższa niż 7,5 zł.

Autor: Bartłomiej Krzych
odnośniki do uchwał, na których był wzorowana jest niniejsza koncepcja uchwały:
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/3530/akt.pdf
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U79/2018/190/5125.pdf
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U73/2019/71/4689.pdf