Skarga na MPZP w Wieliczce

Mimo protestów mieszkańców w ramach akcji „STOP BLOKOWISKOM” (więcej o tej akcji tutaj), władze Wieliczki nie wykazują zrozumienia problemu, który staje się coraz większym zagrożeniem dla ładu przestrzennego i funkcjonalnego gminy Wieliczka.

W związku z powyższym zwracamy się do Wojewody Małopolskiego o unieważnienie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru B w Wieliczce (uchwalonego w 2016 roku), poprzez wniesienie skargi do WSA, z uwagi na istotne naruszenia prawa przy sporządzaniu tego planu.

Odnośniki:

orzeczenia sądów administracyjnych w podobnych sprawach:
II SA/Wr 601/12
IV SA/PO 457/16
II OSK 704/17

Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”

Studium z 2008 roku :

Studium-cz-1pisemna

Studium-cz-2-pisemna

Różnice miedzy Studium a MPZP dotyczące miejsc postojowych:

Uwagi do MPZP z 2014 r sprzeciwiające się wysokiej zabudowie MW.