Wieliczka: ostre cięcia na utrzymanie dróg, planowana rekordowa wyprzedaż majątku w 2020 roku.

25 listopada 2019, g. 11:00, edytowano 12:25 (dodano porównanie ze Skawiną).

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka przedstawił radnym projekt budżetu na rok 2020. Jest to ponownie największy budżet w historii. Mimo ulg podatkowych wprowadzonych przez rząd, dochody podatkowe będą wyższe niż rok temu, a przez budżet przejdzie dodatkowe 40 mln z programu 500+. Najwyższe w historii mają być również dochody ze sprzedaży nieruchomości (17 mln). Niestety, względem tak wysokich dochodów, zaplanowano rekordowo niskie wydatki na utrzymanie dróg gminnych, a budżet znów zamyka się deficytem 10 mln zł. Głównym obciążeniem budżetu są wydatki oświatowe, które dotknęły wszystkie samorządy za sprawą podwyżek dla nauczycieli. Nieunikniona wydaje się kolejna podwyżka opłat za śmieci.

Mimo rekordowych dochodów (386 mln zł w porównaniu do 329 mln w 2019 r.), w projekcie budżetu Wieliczki na 2020 rok, w pozycji „Publiczne drogi gminne – wydatki bieżące” zostało zapisane 6 mln zł. To kwota o ponad 2 mln mniejsza niż w latach 2018-2019, a w relacji do dochodów podatkowych jest to zaledwie 4,5% – poziom najniższy od przynajmniej 15 lat .

Średnio w poprzednich latach wydatki na utrzymanie dróg w Wieliczce kształtowały się na poziomie 6,3%, wahając się miedzy 5-8%.

Przy rosnących kosztach usług drogowych, te ciecia wydatków można realnie odbierać jako ograniczenie budżetu o połowę względem 2018 roku. Ograniczenie to będzie zapewne dotyczyć w największym stopniu gminnych dróg w sołectwach.

Cięcia wydatków na utrzymanie dróg nie jest ogólną praktyką. W Skawinie, również podkrakowskiej gminie (również objętą podwyżkami nauczycieli) środki na utrzymanie dróg zostały znacznie zwiększone z 5,3 mln do 6 mln – czyli tyle co Wieliczka z tym, że Skawina ludnościowo o połowę mniejsza gmina. W relacji do ich dochodów podatkowych na poziomie 99 mln, planowana kwota środków na utrzymanie dróg w Skawinie stanowi ponad 6%, a przy tym w 2020 planowane są inwestycje drogowe na kwotę 20 mln zł – wyższe niż w Wieliczce – 12 mln.

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1688132,projekt-budzetu-miasta-i-gminy-skawina-na-2020-r.html

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1579217,uchwala-budzetowa-miasta-i-gminy-skawina-na-rok-2019-nr-ii-n2219-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-9-.html

Niższe wydatki na utrzymanie i remonty dróg w Wieliczce odczuje większość mieszkańców gminy. Cieszyć się mogą mieszkańcy Sierczy i Janowic, gdzie zaplanowano ważne inwestycje drogowe: przebudowy dróg wraz z budowa chodnika (w Sierczy 2,7 mln plus dotacja za ok 1,5 km odcinka drogi , w Janowicach 4,7 mln za 2 km odcinek drogi). Przebudowa drogi w Sierczy już się rozpoczęła, a na drogę w Janowicach został właśnie ogłoszony przetarg:
http://www.przetargi.egospodarka.pl/623273_Przebudowa-drogi-gminnej-nr-560915K-w-km-od-0-025-00-do-km-0-996-00-oraz-w-km-od-1-091-00-do-km-2-286-00-w-miejscowosci-Janowice_2019_2.html

Mimo, iż dochody w 2020 wzrosną, Burmistrz planuje deficyt na poziomie 10 mln zł. Planowane jest zaciągniecie ok 20 mln nowych kredytów i pożyczek:

Rekordowe pod względem nominalnym (17 mln zł) jak i relatywnym (13% dochodów podatkowych) mają być dochody z wyprzedaży majątku. Z uchwały budżetowej nie dowiemy się dokładnie, które działki mają zostać sprzedane. Najprawdopodobniej większość tych wpływów może pochodzić ze sprzedaży działek w okolicy stref gospodarczych w Kokotowie i Węgrzcach Wielkich.

Wysoka kwota tych wpływów może wynikać z przesunięcia zbycia działek niesprzedanych w poprzednim roku, jak na przykład działka nr 4/24 w strefie gospodarczej w Kokotowie. Wyceniona na 9 mln zł działka będąca mieniem gminnym sołectwa Śledziejowice, nie została sprzedana z powodu braku chętnych do kupna.

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1677858,burmistrz-miasta-i-gminy-wieliczka-informuje-ze-w-dniu-17102018-roku-w-siedzibie-urzedu-miasta-i-gmi.html

Istnieją jednak podejrzenia, iż uwzględniona została tam również nieuzbrojona działka Pozogi w Węgrzcach Wielkich, znajdująca się nowej części Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wokół tej działki narosło w ostatnim czasie sporo kontrowersji po tym, jak Burmistrz przed świętemi 1 listopada podął nagłą decyzję o sprzedaży tej działki bez wymaganej prawem zgody mieszkańców sołectwa Węgrzce Wielkie, a na pilnie zwołanym zebraniu wiejskim w dniu 12.11.2019 oburzona społeczność Węgrzc Wielkich odroczyła decyzję o sprzedaży, domagając się od władz wyjaśnień i pewnych gwarancji rekompensat za utracone mienie. Presja mieszkańców zmusiła Burmistrza do wycofania uchwały o sprzedaży tej działki z porządku obrad w dniu 13.11.2019, choć władze mają nadzieję, iż na kolejnym zebraniu wiejskim w dniu 12.12.2019 mieszkańcy Węgrzc zgodzą się na sprzedaż działki. W przeciwnym razie, najbardziej prawdopodobny scenariusz to uzbrojenie terenu (gmina podpisała już umowy o dotacje i z wykonawcą) oraz wydzierżawianie terenu przedsiębiorcom, co skutkowałoby bezpośrednimi wpływami z dzierżawy do funduszu sołeckiego Węgrzc Wielkich, a Gmina pobierałaby jedynie podatek od tych nieruchomości – wtedy jednak nie byłoby żadnych wpływów do budżetu z sprzedaży tej działki.

Kulą u nogi w gminnym budżecie, oprócz wzrostu wydatków oświatowych związanych z podwyżkami dla nauczycieli, są koszty komunikacji zbiorowej – kursowania nowych autobusów, które obciążają budżet kwotą ok 5 mln zł. W planie budżetu na 2018 roku wydatki bieżące na transport zbiorowy oraz dowóz dzieci do szkół wynosiły ok 8 mln zł. W 2020 roku na te cele zaplanowano ok 13,5 mln zł. Co prawda, w budżecie na 2020 zaplanowano 2 mln wpływów z biletów, jednak wydaje się to być kwotą nierealną, patrząc na realizacje budżetu w obecnym roku 2019. Po trzech kwartałach, z planowanych 3 mln wpływów, gmina uzyskała jedynie… 173 tys zł. (paragraf 0830 to oznacza „wpływy z usług” w kategorii „Transport i łączność”).

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1679449,sprawozdania-budzetowe-za-iii-kwartal-2019-roku-oraz-umorzenia-stan-na-30-wrzesnia-2019r.html

Faktem jest, iż cała flota wielickich (zielonych) autobusów rozpoczęła kursy dopiero w czwartym kwartale, jednak trzeba mieć świadomość, iż autobusami kursują głównie osoby posiadające zniżki lub zwolnienia z opłat (młodzież szkolna, emeryci). Do tego rzadkie kursy i okrężne trasy dostosowane pod dowóz uczniów nie zachęcają mieszkańców do zbiorowego transportu i przez większość kursów autobusy te wiozą jedynie kilka osób.

Planowane są również dwie duże inwestycje szkolne: Rozbudowa szkoły w Mietniowie (4,4 mln) oraz budowa sali gimnastycznej w Janowicach (3 mln).

W projekcie budżetu widnieje również 500 tys zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach (na dokumentacje). Nie jest jednak jasne, czy gmina znalazła już odpowiednią działkę na takową rozbudowę. Przy istniejącej szkole brakuje miejsca nie tylko na nowy budynek, ale i nowe miejsca parkingowe. Być może zapis tej kwoty w budżecie widnieje jedynie dla uspokojenia sytuacji – od kilku lat mówi się, że szkoła w Śledziejowicach jest przepełniona (klasy 1-3 chodzą na 2 zmiany) a problem ten w najbliższych latach będzie narastał w związku z szybkim tempem osiedlania się nowych mieszkańców. Tak było w budżecie na 2019 rok, gdzie zaplanowano 50 tys zł na dokumentacje rozbudowy tej szkoły, ale najwyraźniej nic z tego nie wynikło.

Względem poprzedniego planu, rosną znacznie wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Główne wydatki majątkowe to 28 mln trafi na rozbudowę kanalizacji na południu gminy oraz 7 mln na nowy park w mieście „Stok pod Baranem” (oba zadania współfinansowane z UE) . Zaplanowano również znaczny wzrosty wydatków za gospodarowanie odpadami – do 12 mln zł względem 8 mln w 2019 roku, co dla mieszkańców najprawdopodobniej wkrótce objawi się w kolejną podwyżką opłat za śmieci…

Autor: Bartłomiej Krzych www.panbartek.pl